سازمان جهاد کشاورزی خراسان

 In نیروگاهها و مراکز مدیریت تولید برق
  • اجرای شبکه توزیع kV20 جهت ایستگاه پمپاژ
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید