شركت برق منطقه ای خراسان

 In نیروگاهها و مراکز مدیریت تولید برق
  • خدمات مهندسی جهت ساخت پست های توزیع High Voltage
  • طراحی و تامین و اجرای سیستم هاس اسکادا در بیش از 17 ناحیه استان خراسان
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید