شركت برق منطقه ای سمنان

 In نیروگاهها و مراکز مدیریت تولید برق
  • طراحی و تامین تجهیزات پستهای توزیع High Voltage جهت مراکز توزیع (بیش از 4 قرارداد)
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید