شركت برق منطقه ای غرب

 In نیروگاهها و مراکز مدیریت تولید برق
  • طراحی و تامین رله های حفاظتی High Voltage جهت مراکز توزیع (بیش از 3 قرارداد)
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید