شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • طراحی و تامین شیرهای اطمینان و تجهیزات ابزار دقیق موردنیاز سیستم های ازدیاد برداشت نفت
  • طراحی و تامين گیج های درون چاهي جهت تست مخازن نفت و گاز و سوئیچگیرهای ولتاژ متوسط
  • طراحی و تامین دستگاه نمونه برداری سیال درون چاه (Piston Sample Chamber)
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید