شرکت مديريت توليد برق يزد

 In نیروگاهها و مراکز مدیریت تولید برق
  • تامین تجهیزات ابزار دقیق شامل فلوميتر شيشه اي، ترانسميتردما و فشار ، سلونوئيد ولو، سوئیچ فشار و .. جهت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید