شرکت پایانه های نفتی ایران

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • تامین هوزهای شناور انتقال نفت خام جهت پایانه های صادرات نفت
  • خدمات مهندسی و انجام محاسبات مربوط به تنش رشته هوزهای شناور و زیر آبی وجود جهت تعویض و جایگزینی با هوزهای جدید
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید